El Col·legi d’Advocats de Mataró renova la Certificació de la Norma ISO 9001-2008 en els serveis d’Orientació Jurídica i Torn d’Ofici  

L’orientació jurídica, l’orientació a la mediació, l’assistència jurídica gratuïta, la gestió del Torn d’Ofici i l’assistència al detingut han assolit l’auditoria amb un alt grau de satisfacció. 

La reducció del temps d’espera i l’eficàcia diària dels serveis, el més valorat del Col·legi. 

L’Il·lustre Col.legi d’Advocats de Mataró ha obtingut la renovació de la certificació de la Norma ISO 9001-2008 pel que fa als serveis d’orientació jurídica, orientació a la mediació, assistència jurídica gratuïta i gestió del Torn d’Ofici i assistència al detingut, amb un alt grau de satisfacció, segons l’Informe emès per l’empresa auditora, AENOR, com a conseqüència de l’auditoria que es va celebrar els dies 21 i 22 de març.

La renovació del Certificat del Sistema de Gestió de Qualitat número 0434/ 2013 ho és per un període addicional de tres anys.

Amb el resultat d’aquesta auditoria, es constata la consolidació dels bons resultats en les anàlisis de percepció i compliments de les necessitats dels diferents usuaris d’aquests serveis públics que presta el Col.legi, així com la bona marxa de tots els indicadors del procés en general, reducció del temps d’espera i eficàcia diària dels esmentats serveis, sense haver-se detectat cap incidència negativa en el servei de Torn d’Ofici i assistència al detingut.

Segons Joan Serra Abellan, president de la Comissió del Torn d’Ofici de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, aquesta renovació “és fruit d’un gran treball de l’equip format per tots els Col·legiats que presten el servei juntament amb la Comissió del Torn d’Ofici així com la Junta de Govern i del personal administratiu del Col.legi“ i, posa de manifest tant “el compromís dels advocats de prestar un Torn d’Ofici de qualitat vers els justificables com el rigor i vigilància del Col·legi per tal d’assolir aquest nivell de qualitat en la prestació del servei, així com una prova més de la importància que té la Justícia de Proximitat en la defensa dels interessos del ciudatans“.