Benvolguts, benvolgudes,

Per acord de Junta de Govern de 31/10/2019 es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA pel proper dia 20 desembre de 2019 a les 9.30 h en única convocatòria , al local del col.legi, c/Méndez Núñez s/n, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’última Assemblea General Ordinària.

2.- Constitució de la Mesa Electoral i elecció dels càrrecs de degà/na, tresorer/a secretari/ària, diputat/ada quart/a i diputat/ada cinquè/ena.

3.- Lectura i aprovació, si escau, del pressupost fet per la Junta de Govern per a l’any 2020.

4.- Torn obert de paraules.

___________________________________________________________________________

D’ACORD AMB ELS ARTICLES 66, núms 4 i 7, 78 I SEGÜENTS DELS ESTATUTS DE L’IL.LUSTRE COL.LEGI D’ADVOCATS DE MATARO, LES ELECCIONS ALS REFERITS CÀRRECS SE SUBJECTARAN A LES SEGÜENTS NORMES

A) La durada dels càrrecs a elegir serà de 4 anys.

B) Podran presentar-se a l’elecció dels càrrecs de degà/na, secretari/ària, tresorer/a i de diputats/ades quart/a , cinquè/ena tots aquells col.legiats/ades exercents residents dins de la demarcació del col.legi, amb una antiguitat mínima de 2 anys llevat pel càrrec de degà/na i secretari/ària que serà de 10 i 5 anys respectivament i sempre que concorrin les circumstàncies previstes en els arts. 66.1, 66.5 i 66.9.

C)La Mesa Electoral es constituirà a les 9.30 h del matí del dia assenyalat per la Junta. Les urnes es tancaran a les 13.30 h per al començament de l’escrutini.

D) Les candidatures hauran de presentar-se a la Secretaria del Col.legi, amb quinze dies hàbils, com a mínim d’antelació a la data de l’elecció, essent en aquest cas el darrer dia 27 de novembre.

E) Les candidatures podran ser conjuntes per a diversos càrrecs o individuals i estaran signades pels mateixos candidats. Cap col.legiat/ada podrà presentar-se com a candidat/a a més d’un càrrec.

F) Els llistats dels col.legiats/ades amb dret a vot queden exposats en el tauler d’anuncis del Col.legi. Les reclamacions contra el llistat d’electors hauran de formalitzar-se dins els 5 dies següents a la seva exposició.

G) A l’elecció hi podran participar tots els col.legiats/ades que estiguin incorporats de ple dret almenys tres mesos abans de la data de la convocatòria i no estiguin suspesos, per sanció, del dret d’ésser electors.

__________________________________________________________________________

AVÍS

En cas de presentar-se un/a sol/a candidat/a a cadascun dels càrrecs, aquests/es quedarien elegits per aclamació, sense necessitat de constitució de la Mesa Electoral i d’eleccions, amb la qual cosa l’Assemblea General tindria lloc a les 12 h en lloc de l’hora inicialment prevista.

Julio J. Naveira Manteiga
Degà

Mataró, 6 de novembre de 2019