Comunicat del dia 17 de març:

Acord del Secretari de Govern del TSJC de 16 de març en el qual es comunica que “els òrgans judicials hauran d’abstenir-se de realitzar notificacions a través de LEXNET, ni per qualsevol altra mitjà als professionals – Advocats, Procuradors i Graduats Socilas – a excepció de les que s’hagin de fer en aquells procediments a que fa referència l’Acord de la Comissió Permanent del CGPJ de 14 de març de 2020 i en l’apartat 3.1 de l’Acord de la Presidència del TSJC de 16 de març

 

Acord Governatiu: Novetats sobre l’accés a la Ciutat de la Justícia

 

Acord Governatiu del TSJC de 15 de marçdirigit a la concreció   dels Magistrats/ades que hagin d’atendre els serveis de guàrdia i actuacions urgents i inajornables   atès l’estat d’alarma vinculat a l’epidèmia del coronavirus.

 

RD Llei relatiu a mesures extraordinàries en relació al Covid-19 en l’àmbit laboral.

 

 

Comunicat de la Degana del col.legi sra. Maria Pastor del dia 16 de març:

De conformitat amb el previst al Reial Decret 463/2020, de 14 de març,  que declara l´estat d´alarma per a gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, us informo de les mesures que l´ICAMAT adopta per preservar la seguretat de les persones col·legiades, del personal de l´ICAMAT i de la ciutadania:

Queden suspesos des d´avui 16 de març i fins el 27 de març inclòs tots els terminis administratius dels que disposen les persones col·legiades per exercitar els seus drets respecte els actes dictats per aquesta corporació en exercici de les seves funcions públiques, sense perjudici de prorrogar aquest termini de suspensió si les circumstàncies sanitàries o legals ho recomanin o obliguin.

Els/les lletrats i lletrades que estan fent assistència a la persona detinguda/investigada o víctima de violència masclista, tenen atenció telefònica directa amb el diputat/ada de guàrdia (mes de març Sr. Alberto Carrillo) i hem posat a la seva disposició guants esterilitzats a la seu col.legial. Estem exigint als cossos de seguretat les mesures de protecció necessàries per a la prestació d´aquest servei, però la realitat és que encara no tenen el material de profilaxi adequat, per la qual cosa garantim el contacte amb el detingut amb mampara o altre solució similar.

El Col.legi està a la vostra disposició per tal d’estendre-us de forma telemàtica la certificació de que esteu fent un servei d’assistència professional de guàrdia i que necessiteu desplaçar-vos, sempre que això estigui degudament justificat.

Treballarem diàriament per oferir-vos la informació actualitzada i novetats sobre les mesures excepcionals imposades.

Com ja vam indicar en el comunicat del passat divendres, la seu col.legial es troba tancada i el personal treballant dins, de forma separada, en horari intensiu de 9 h a 17 h per evitar desplaçaments, adoptant les mesures de seguretat que corresponen i amb vistes a l´opció del teletreball quan aquest tècnicament sigui possible, extrem pel qual estem treballant.

Us recordem que teniu un servei gratuït de Biblioteca virtual per tal de no paralitzar aquest servei. Us farem arribar en comunicació a banda un recordatori dels productes digitals i com utilitzar-los.

També us avancem que estem gestionant la possibilitat de rebre formació online des del CICAC de forma totalment gratuïta, extrem del qual us informaré en una propera comunicació.

S´aconsella que si heu de contactar amb l´ICAMAT, sigui de forma telemàtica en l´adreça secretaria@icamat.org, encara que els telèfons 93.741.54.44 i 674.054.700 estaran oberts en les hores d´oficina abans indicades. En aquesta adreça podreu enviar telemàticament les justificacions del TOAD que tingueu pendents o d´assistència al detingut/investigat, víctima de violència masclista, demanant-vos que guardeu el justificant físic de les assistències de guàrdia, el qual se us demanarà quan el servei es normalitzi.

  • El servei SOJ urgent o amb terminis se segueix impartint telefònicament o telemàticament, informant al justificable de la paralització de terminis o d´altres circumstàncies inherents.
  • El servei SIHD i POMJ no requereix solució presencial, sinó que es mantindrà a través de mitjans telemàtics i telefònics, prioritzant el teletreball.

Quant a la paralització de terminis i vistes processals, us adjuntem les resolucions que les regulen, però sempre heu de tenir en compte que es practicaran aquelles notificacions que el/la Magistra/ada o LAJ consideri urgents o essencials, segons els criteris fixats en l´acord de 12 de març de la Sala de Govern del TSJ (punt 10), per la qual cosa s´aconsella que esteu al cas concret i en contacte amb els vostres Procuradors/res.

Des d´aquí agraeixo a la Junta de Govern, als companys/es que voluntàriament s´han ofert a ajudar-nos, als companys/es en servei de guàrdia, al personal del Col.legi, als cossos de seguretat, als operadors jurídics i a tots vosaltres col·legiats/des la vostra implicació, col·laboració i comprensió en els moments tan complexes que gestionem.

 

Comunicat de la Degana del col.legi sra. Maria Pastor del 13 de març:

Davant la situació per la crisi sanitària provocada pel Covid-19, que s´ha vist modificada en els últims dies per la propagació del virus, la Junta de Govern de l’Il·lustre Col.legi d´Advocats de Mataró ha decidit prendre les mesures necessàries i comunica:

1.- El Col.legi, per tal de preservar la seguretat dels/de les col·legiats/des, ciutadania, usuaris/àries i personal què treballa a les instal·lacions col·legials i evitar les aglomeracions de persones que puguin actuar com a element transmissor de la malaltia, ha adoptat la mesura excepcional de tancar la seu col.legial i atendre només via telefònica o telemàtica almenys durant els propers dotze dies, des del dia 16 al dia 27 inclòs, sens perjudici d´adoptar altres decisions tenint en compte l´evolució de la situació pandèmica. Aquest tancament presencial s’estén al Servei Som-Soj, a excepció dels casos urgents o amb terminis que seran atesos amb mesures de seguretat adequades.

Per tal de reforçar els nostres canals de comunicació, posem al servei dels/ les col·legiats/des el telèfon mòbil auxiliar del Col.legi (674.054.700), que estarà operatiu en hores d´oficina. Igualment, podeu adreçar qualsevol incidència al Mail secretaria@icamat.org, en hores d’oficina, incidència que serà atesa per la companya Marta Roca, com a Presidenta de la Comissió d´atenció al col·legiat/da.

2.- Al respecte de l´activitat judicial dels Jutjats de Mataró, i donada la nota de premsa publicada pel TSJC que ens sembla insuficient, poc operativa i aclaridora, la qual adjuntem amb la present comunicació, hem acordat per unanimitat instar davant el Jutge Degà la necessitat de suspendre totes les vistes, actuacions i terminis processals que no resultin urgents en els propers dotze dies, en concret del dia 16 al dia 27 de març inclusius, en base a garantir el dret de defensa, què no es pot exercir adequadament per les limitacions derivades de les actuals condicions sanitàries; aquestes resolucions de suspensió ja han estat adoptades pels Jutges del Contenciós Administratiu i del Mercantil de Barcelona.

La Junta de Jutges de Mataró, reunida el divendres 13 de març, ha dictat la resolució que adjuntem, i que determina la suspensió de vistes i terminis processals en la forma que podeu veure prevista en el seu contingut. Hem de dir que la resta de Catalunya, cada deganat de jutges ha adoptat les seves pròpies decisions, adjuntant-vos les que en tenim coneixement.

3.- El Col.legi recolzarà i empararà la suspensió d’assenyalaments quan algun dels seus col·legiats es vegi implicat en una situació d´aïllament per un possible cas de contagi, encara que no es conegui el resultat del test de presència vírica; igualment rebran emparament per a la suspensió els advocats intervinents que pertanyin a grups de risc: embarassades, persones amb malalties greus, insuficiències cardíaques severes, diabetis, etc. També es contempla l´ emparament per a la supressió del requisit de vestir toga en qualsevol acte processal pel que fos requerida. L’emparament s’estendrà a qualsevol conflicte, no justificat, entre la protecció de la salut i requeriments que rebin els lletrats/des de les autoritats judicials o policials per a la realització d´actuacions que requereixin presència física.

4.- El Col.legi acorda elevar també a les autoritats governatives i cossos de seguretat l’obligatorietat de proveir de fórmules per tal de limitar el contagi d´advocats/des amb els seus clients o justiciables i, en el cas de ser imprescindible, se´ls dotin de tot el material profilàctic recomanat per al personal de les forces de seguretat i de jutjats i es respecti la distància de seguretat, habilitant sales més àmplies i prohibint l´atenció a les garjoles. El personal dels diferents cossos policials haurà d´adaptar l´assistència lletrada al detingut i l’assessorament a les víctimes de la violència de gènere a les especials circumstàncies en que ens trobem, buscant fórmules telemàtiques o altres per a materialitzar el servei.

5.- Tot i així, atès que la manca d’abastiment d´aquest material ja és un fet, us demanem que cada lletrat s´avanci privadament, des d´avui, a les mesures de profilaxi que es puguin generar.

6.-Us adrecem dos models de petició de suspensió: un per a vistes i altre per a terminis processals, per si fossin del vostre interès, en qualsevol procediment que pugueu tenir a Mataró o fóra del partit judicial.

També us adrecem la resolució del TSJ sobre suspensió de terminis i vistes en els jutjats de lo Mercantil de Barcelona i altres de la resta de Catalunya.

Finalment demanar-vos la màxima col·laboració de tots els professionals per tal que les mesures adoptades siguin eficaces i us mantindrem informats de qualsevol novetat respecte a les mateixes.

Davant l’estat excepcional en que ens trobem, el col.legi anirà actualitzant Tota la informació de que disposa per tal que estigueu assabentats/des de les notícies i/o comunicacions relacionades amb aquesta situació.

 

Comunicat de l’Advocacia Catalana davant l’emergència sanitària pel Covid-19 (15/03/20)