Membres que integren la comissió de deontologia

Presidenta

Secretari

Vocal 1

Vocal 2

Vocal 3

Vocal 4

Vocal 5

Vocal 6

Vocal 7

Vocal 8

Judith Silveira Bailach

Jaume Rovira Rojas

Joan Auladell Fontseca

Jordi Puigvert Terra

Montse Prades Olea

Josep Sans March

Joan Nuñez de Arenas

Rosa M. Sánchez Pérez

Susana Romero Soriano

Xavier Morte Enriquez

La Comissió de Deontologia té per objecte, la tramitació, instrucció i resolució de totes aquelles queixes dirigides als lletrats col·legiats a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró i als lletrats col·legiats en altres Col·legis de l’Estat Espanyol, l’actuació profesional dels quals hagi tingut lloc en l’àmbit del partit judicial dels Jutjats de Mataró i d’aquest Col·legi d’Advocats.

L’advocat i la societat professional d’advocats estan subjectes a la responsabilitat disciplinària derivada de l’ incompliment de la normativa deontològica.

La responsabilitat disciplinària dels advocats i les societats professionals d’advocats s’exigeix mitjançant el procediment disciplinari corresponent i en funció de les infraccions i les sancions tipificades en la Llei de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals amb les especificitats previstes en aquesta normativa reguladora de l’exercici professional i del règim disciplinari comunes a la professió de l’advocacia i la resta de normativa aplicable.