Benvolgudes, benvolguts

EL GRUP DE L’ADVOCACIA JOVE DE MATARÓ convoca eleccions per RENOVAR TOTALMENT el Comitè Executiu.

La Junta del Grup de l’advocacia jove de Mataró, en virtut i en compliment d’allò que disposa l’article 21 dels seus ESTATUTS, ACORDA:

Únic.– Convocar eleccions per renovar els vuit càrrecs que composen el Comitè Executiu, essent els següents càrrecs: un/a President/a, un/a Vicepresident/a, un/a Tresorer/a, un/a Secretari/a i quatre vocals.

Els requisits establerts en els citats Estatuts, segons el seu art. 20 són:

1. Els membres del Comitè Executiu seran escollits per tots els membres del Grup d’entre aquells que s’hi presentin, podent‑se presentar tots aquells que pertanyin al Grup i estiguin donats d’alta amb 6 mesos d’anticipació abans de la convocatòria d’eleccions

Les candidatures a membre del Comitè Executiu s’hauran de presentar, per escrit, davant la SECRETARIA DEL COL·LEGI EN UN TERMINI DE 15 DIES HÀBILS DES DE LA DATA DE PUBLICACIÓ.

Dins dels quinze dies següents a la finalització d’aquest període, es publicaran les candidatures presentades i admeses , i se celebraran eleccions a la seu del Col·legi d’Advocats de Mataró, en el cas que existís més de dues candidatures.

Per l’exposat,

RESOL: Obrir el termini de convocatòria per renovar tots els càrrecs exposats en l’apartat únic, que començarà a comptar a partir del 6 de novembre, i s’haurà de presentar la Convocatòria a través de la Secretaria del Col·legi d’advocats, perquè tots els interessats que reuneixin els requisits descrits, presentin la candidatura al càrrec que desitgin, en el benentès que el dimecres dia 27 de novembre a les 19 hores finalitzarà el termini assenyalat, i que en de cas de presentar-se dues o més persones pel mateix càrrec, les eleccions se celebraran el  divendres  dia 20 de desembre 2019, La Mesa Electoral es constituirà a les 9:30 hores del matí del dia assenyalat tancant-se les urnes per al començament de l’escrutini a les 13:30 hores.

AVÍS

En cas de presentar-se un sol candidat a cadascun dels càrrecs, aquests quedarien elegits per aclamació, sense necessitat d’haver-hi eleccions i de constitució de la Mesa Electoral.

S’han modificat els Estatuts del GRUP DE L’ADVOCACIA JOVE DE MATARÓ, amb modificació de l’article 1, que estableix que: “Sota la denominació “Grup de l’Advocacia Jove de Mataró” és constituïda dins l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, una agrupació d’advocats i advocades exercents en el partit judicial de Mataró, i amb despatx obert en el mateix, menors de quaranta-cinc anys o amb menys de deu anys d’exercici si superen la mencionada edat, el qual es regula a l’empara dels presents Estatuts”.

DAVID QUEROL                                                     MÍRIAM SANROQUE

President                                                                   Secretària