Consisteix en l’orientació, gratuïta, de caràcter presencial i atenció personalitzada, realitzada per un/a advocat/da , enfront la problemàtica plantejada pel ciutadà, analitzant la competència judicial que correspongui o bé dirigint cap a les institucions i organismes competents, en cas que no sigui judicial.

Així mateix, i en el cas de ser necessària la intervenció d’Advocat/da i Procurador/a del Torn d’Ofici, s’ocupa de gestionar la sol·licitud del reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta, sol·licitant la documentació necessària per accedir al Torn d’Ofici.

Per accedir al Servei existeixen,  segons la problemàtica, dues opcions:

 • Si desitja concertar hora de visita amb el Lletrat/da, truqui al telèfon 93.741.54.44, de dilluns a dijous de 9  a 19 h i divendres de 9 a 16 hores.
 • Si vol sol·licitar la Justícia Gratuïta per accedir a un Advocat/da i Procurador/a del Torn d’Ofici, ha de comparèixer a les oficines d’aquest Il.lustre Col.legi, destinades a l’efecte, i ubicades a la planta baixa de l’edifici dels Jutjats de Mataró (Plaça Tomàs i Valiente, s/n), tenint en compte que només s’atenen a 25 persones diàriament i que seran ateses per estricte ordre d’arribada, essent l’horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

El SOJ es troba dividit en vàries branques judicials, essent els dies de visita concertada, els següents:

 • Dimarts : Servei d’Orientació sobre Mediació Familiar.
 • Dimarts i Dijous: Servei d’Orientació Civil General , Penal i Contenciós- Administratiu.
 • Dimecres: Servei d’Orientació Laboral.

Cal destacar que aquest servei NO atén consultes judicials, ni fa valoracions sobre documents transaccionals ni redacta escrits judicials

Límits per accedir al benefici de l’assistència jurídica gratuïta:

La unitat familiar del sol.licitant no pot superar els següents límits:

 UNITAT   FAMILIAR
 NOMBRE DE  MEMBRES UN DOS TRES QUATRE CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS I FAMILIARS. ART. 5
IPREM x2 x2’5 x3 x5
MENSUAL NÒMINA X 14 912,86 € 1.141,10 € 1.369,31 € 2.282,19 €
NÒMINA X 12 1.065,00 € 1.331,28 € 1.597,53 € 2.662,55 €
ANY 12.780,00 € 15.975,33 € 19.170,39 € 31.950,65 €

Així mateix, la unitat familiar no pot tenir més d’una propietat o presentar signes externs de riquesa .

La unitat familiar del sol.licitant que disposi d’una vivenda, pàrquing i traster es considerarà d’una sola propietat.

Documentació necessària per sol.licitar el dret a l’assistència jurídica gratuïta (Advocat i/o Procurador del Torn d’ofici). Tenir en compte que es comptabilitzen els ingressos i béns de la unitat familiar:

Per donar curs a una sol.licitud és necessari aportar la següent documentació, de la unitat familiar:

 • Fotocòpia del Llibre de Família.
 • Fotocòpia de la Sentència de Separació, Divorcio o Família.
 • Fotocòpia de l’escriptura de la vivenda on viu, ja sigui de propietat o no, tret que sigui de lloguer, o contracte de lloguer
 • Fotocòpia últim rebut de la hipoteca o últim rebut del lloguer.
 • Fotocòpia de totes les nómines de l’últim exercici i les de l’any actual.
 • Fotocòpia Declaració d’IRPF i IVA de l’últim exercici i de l’any actual.
 • Certificat deutes amb la Seguretat Social o Hisenda, si és el cas.
 • Fotocòpia del justificant de la pensió de l’any en curso bé extracte bancari que ho acrediti.
 • Certificat de vida laboral (Seguretat Social). Pot sol.licitar-ho al telèfon 901502050.