ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA

L’article 24 de la Constitució espanyola consagra el dret fonamental de totes les persones a obtenir la tutela efectiva dels jutges i tribunals en l’exercici dels seus drets legítims.

Per garantir l’accés de totes les persones a la justícia en condicions d’igualtat, la mateixa Constitució reconeix expressament en el seu article 119, (reproduït en el 20.1 LOPJ) que “la justícia serà gratuïta quan així ho disposi la llei i, en tot cas, respecte de qui acrediti insuficiència de recursos per litigar”.

La Llei que regula el sistema de justícia gratuïta per donar efectivitat als manaments constitucionals dels articles 24 i 119 és la Llei 1/ 1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, que, segons disposa en el seu article 1, serà d’aplicació general en tot tipus de processos judicials, inclosos els recursos d’empara constitucional, així com a l’assessorament previ al procés.

El Servei d’ Orientació Jurídica és, doncs, el servei públic que ofereixen els col·legis d’ advocats en les condicions que estableix la llei, i que permet que els ciutadans que acreditin insuficiència econòmica per litigar, es puguin proveir dels professionals necessaris per accedir a la tutela judicial efectiva en defensa dels seus drets i interessos.

Aquesta defensa es concreta en el següent:

  • Assessorament i orientació gratuïts previs al procés judicial.
  • Assistència d’advocat al detingut o pres.
  • Defensa gratuïta per part d’un advocat.
  • Representació gratuïta per procurador si aquest és preceptiu.
  • Gratuïtat d’anuncis en diaris oficials.
  • Exempció del pagament de dipòsits per recursos.
  • Assistència pericial gratuïta pública.
  • Gratuïtat parcial o total de documentació notarial o registral.

QUI POT OBTENIR EL DRET PERSONES FÍSIQUES

Els ciutadans espanyols, els nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea i els estrangers que estiguin a Espanya, quan acreditin insuficiència de recursos per litigar.

En l’ordre contenciós administratiu, així com en la via administrativa prèvia, els ciutadans estrangers que acreditin insuficiència de recursos per litigar tenen dret a l’assistència lletrada i a la defensa i representació gratuïta en els procediments que puguin portar a la denegació de la seva entrada a Espanya, a la seva devolució o expulsió del territori espanyol, i en tots els procediments en matèria d’asil.

En l’ordre jurisdiccional social, per a la defensa en judici dels treballadors i beneficiaris del sistema de Seguretat Social.

PERSONES JURÍDIQUES

Les Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social, en tot cas, i les associacions d’utilitat pública i les Fundacions inscrites en el Registre administratiu corresponent, quan acreditin insuficiència de recursos per litigar.

La justícia serà gratuïta quan així ho disposi la llei i, en tot cas, respecte de qui acrediti insuficiència de recursos per litigar.

CONDICIONS ECONÒMIQUES PER OBTENIR EL DRET

Tenir uns ingressos anuals que no superin el doble de l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).

En casos excepcionals es preveu la concessió del dret a aquelles persones amb uns ingressos inferiors al quàdruple de l’IPREM.

El còmput d’aquests ingressos es fa per unitat familiar, excepte en el cas de litigis entre membres de la mateixa unitat familiar.

L’IPREM aplicable al 2009, segons disposa la Llei 2/2008 de 23 de desembre  (BOE de 24.12.08 , està fixat en la quantia de 7.381’33 € anuals (527’24 € mensuals).

TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT

Els impresos de sol·licitud es poden obtenir, emplenar i presentar a la seu del Servei d’ Orientació Jurídica de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró:

Pl. Tomás i Valiente (edifici Jutjats-planta baixa)

Telèfon: 937415444

Fax: 937415539

Horari: de 10 a 13 h

Si la documentació presentada és correcta i completa, en un termini màxim de 15 dies hàbils el Col·legi fa la designació provisional d’advocat i la sol·licitud de procurador -en el cas que sigui preceptiu-, o bé denega la sol·licitud.

Tant si es fa la designació com si aquesta és denegada, el Col·legi tramet l’expedient a la Comissió Provincial d’Assistència Jurídica Gratuïta, perquè l’aprovi o el rebutgi definitivament. Aquesta Comissió disposa d’un termini de trenta dies hàbils per resoldre definitivament l’ expedient. En el cas que no ho faci dins d’aquest termini, queden confirmades les decisions provisionals adoptades pel Col·legi d’Advocats i pel Col·legi de Procuradors. Contra les resolucions de la Comissió Provincial es por interposar recurs.