Taxes col.legials per tràmits i serveis:

Inscripció registre societats professionals 100€
Ulteriors inscripcions  “        “ 9€
Emissió certificats col.legials 3€
Certificats i visats sol.licitats per lletrats no col.legiats 30€
Utilització Sala Actes 50€/hora