A partir de l’entrada en vigor de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenament i supervisió de l’Assegurança Privada, juntament amb la modificació que ha tingut la seva Disposició Addicional Cinquena (a partir de l’entrada en vigor de l’article 33 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre), el professional Advocat que treballi per compte propi ha d’optar entre una d’aquestes dues opcions:

Règim assegurador mutualista col·legial integrat per:
Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya
Mutualidad General de la Abogacía Española

Règim Públic de la Seguretat Social (RETA)
Seguretat Social

En el cas dels advocats que estiguin col·legiats com a no exercents, no serà obligatòria la inscripció a cap dels règims abans esmentat, si bé de forma voluntària també poden inscriure-s’hi.

.

Pòlissa de Responsabilitat civil professional

Sol·licitud de Contractació de la Pòlissa de Responsabilitat Civil