Com justificar el torn d’ofici?:

Els criteris bàsics de justificació del Torn d’Ofici , apart dels criteris orientatius que es dicten anualment, es troben establerts en l’article 25 del Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d’assistència jurídica gratuïta, de regulació del procediment per al reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta i de la subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors.:

Article 25 – Compensació defensa i representació

25.1 Els advocats i procuradors percebran la compensació corresponent a cada actuació feta en  el torn d’ofici un cop s’hagi acreditat l’inici de I ‘activitat professional i el compliment dels  tràmits processals que per a cada tipus de procediment s’indiquen tot seguit:

 1. En els processos civils, incloent-hi els de família, la presentació de la còpia de la provisió d’admissió de demanda o aquella en què s’hi tingui per formulada la contestació, o la còpia del primer escrit degudament segellat pel jutjat o tribunal.
 2. En apel·lacions civils, la presentació de la còpia de la provisió en què s’admeti a tràmit el recurs o, si escau, la compareixença en alçada, o la còpia del primer escrit degudament segellat pel jutjat o tribunal.
 3. En procediments penals, la presentació de la còpia de la diligència o sol·licitud de l’actuació processal en què intervingui l’advocat o procurador, o de l’obertura del judici oral, i la providència o interlocutòria d’assenyalament de la vista oral.
 4. En apel·lacions penals, la presentació de la còpia de la resolució judicial en què es tingui per formalitzat o impugnat el recurs o l’assenyalament per a la vista.
 5. En els altres procediments, la presentació de la còpia de la diligència judicial acreditativa de  la intervenció de l’advocat o procurador.
 6. En els recursos de cassació formalitzats, la presentació de la còpia de la provisió en la qual es tingui per formalitzat el recurs.
 7. En els recursos de cassació no formalitzats, la presentació de la còpia de l’informe adreçat al col·legi, en què es fonamenti la inviabilitat del recurs.
 8. En transaccions extrajudicials i informes d’insostenibilitat de la pretensió, la presentació del document transaccional o l’informe.

25.2 Els advocats i procuradors hauran de presentar al seu col·legi professional la documentació establerta a l’apartat anterior dins el mes següent a la realització de l’actuació professional, als efectes del seu pagament.

25.3 Els advocats i procuradors hauran de comunicar al seu col·legi professional la finalització de l’assumpte per al qual han estat designats i especificaran els pronunciaments en costes que s’hagin produït i les possibles indemnitzacions o beneficis obtinguts pel client que tingui reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta.

En quant a la justificació mensual dels diferents Torns d’Assistència al Detingut, i donat que el Consell de Col.legis ens obliga a entregar la facturació de mes vençut, com a màxim el dia 8 següent, us recordem que les assistències han de ser lliurades a la Secretaria del Col.legi un cop finalitzada la guàrdia assignada, essent l’excepció, màxim fins el dia 2 del mes següent, les assistències realitzades els últims dies del mes, ja que en cas contrari heu de tenir en compte que perdreu el dret a la seva indemnització.

La Comissió Mixta del CICAC amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Comissió del Torn d’Ofici del CICAC, ha procedit a la  revisió dels següents criteris d’interpretació dels mòduls, amb efectes a partir del tercer trimestre de 2014.

CRITERIS INTERPRETATIUS COMPLEMENTARIS
Mòduls advocats JULIOL 2014

4d – INTERVENCIÓ DILIGÈNCIES INSTRUCCIÓ QUE ACABEN EN ARXIU

S’entendrà que merita quan s’acrediti actuació o intervenció entre altres:

 • Declaració víctima.
 • Declaració a coimputat.
 • Declaracions a testimonis.
 • Compareixença de l’art 798.

Per a què l’escrit demanant sobreseïment i/o arxiu computi, haurà de ser raonat. Haurà de ser de data anterior a la data de l’arxiu o del mateix dia.

També s’admetrà si l’escrit és de data posterior a l’arxiu, però s’acredita que la notificació de l’arxiu és posterior a la presentació d’aquest

 • El Recurs Reforma contra sobreseïment provisional demanant sobreseïment lliure, també merita actuació.
 • Si s’acorda inhibició i s’acrediten actuacions, també merita mòdul.

08 – JUDICI DE FALTES.

Determinació davant els problemes i casuística dels jutjats quan pot meritar-se aquest mòdul en torn d’ofici: el criteri interpretatiu 7 de l’annex 2 de l’Acord estableix “Només es podrà compensar el mòdul  judici de faltes quan l’imputat sol·liciti la intervenció de l’advocat i/o el jutge així ho requereixi”. Per tant, la sol·licitud del justiciable (juntament amb la documentació que acrediti l’actuació feta ja és suficient per a justificar el mòdul 08.

Igualment és suficient si hi ha resolució del jutge permetent l’actuació lletrada.
En qualsevol cas esmentat sempre s’ha d’acreditar haver actuat en el judici de faltes. Si per qualsevol motiu no hi ha intervenció no merita el mòdul.

33 – EXECUCIÓ + DE 2 ANYS

En les execucions dels procediment judicials , per aplicació de l’ art 31 de la llei 1/1996 i art. 27 Reglament estatal de 2003 de l’AJG i art. Art. 16 Decret 252/1996 , s’ha d’entendre el còmput del mòdul temporal de dos anys, és a dir, la intervenció lletrada en una execució que s’iniciï passats dos anys des de la sentència o resolució judicial merita el mòdul execució (33) en tant hi hagi nova actuació i aquesta s’acrediti. Si l’execució s’inicia dins dels dos anys posteriors a la sentència, no es merita aquest mòdul.

En els casos de substitució de l’advocat/da designat per qualsevol causa, al nou/va designa/da se li computarà el termini de dos anys a partir de la seva designació i passarà a ser l’advocat director de l’assumpte judicial designat, havent de portar totes aquelles execucions que se’n derivin de la mateixa resolució judicial durant el dos anys següents.

4a – INSTRUCCIÓ Procediment abreujat

 • Qualsevol actuació que acrediti intervenció en aquesta fase (Art. 25.1C Decret) ( roda reconeixement, declaracions…) i no sigui d’aplicació el mòdul 4d genera mòdul.
 • L’obertura Judici Oral en tot cas merita el mòdul 4a.
 • Inhibició amb actuació també.
 • També genera mòdul, escrit demanant la Notificació, p. ex. de interlocutòria d’arxiu,…
 • Per còmput de data la data fine es la data de notificació.
 • S’hauria de fer constar en el programa informàtic de Notificació.

Cal que aquestes actuacions derivin en un procediment abreujat.

5a – MENORS FINS INTERLOCUTÒRIA ARXIU O OBERTURA AUDIÈNCIA

Mateix criteri que en el mòdul de majors d’edat. Ha d’haver-hi intervenció lletrada.
Genera mòdul tant l’Arxiu a Fiscalia de menors com la que es pugui produir en el Jutjat de menor.

5C – RESPONSABILITAT CIVIL MENORS

Ara és un tràmit conjunt al procediment. Si es resol en el procediment principal NO MERITA EL MÒDUL.
Només excepcionalment quan s’ha d’anar a un incident separat merita el mòdul.

36- INSTRUCCIÓ I JUDICI FALTES

El mòdul és generat quan el judici s’ha fet en un dia diferent al de guàrdia, per tant, el mateix dia de guàrdia no merita . Només es genera aquest mòdul quan s’acredita l’actuació en l’audiència de l’art. 798 de la Lecrim. i després s’actua en judici de faltes en dia posterior.

VÈNIA

Hi ha l’obligació de fer comunicació al Col·legi d’Advocats (a efectes de designes) que en donarà trasllat a la Comissió per tal que resolgui l’arxiu de l’expedient de justícia gratuïta.

4c – ESPECIAL COMPLEXITAT

Caldrà acreditar + de 6 compareixences o + de 3 dies de vista. No obstant en casos especials es pot estudiar una retribució .
No es té en compte com a dia de vista la lectura de votació i fallo.

26 – ORDINARI

Acord extrajudicial: 75% dels 2 mòduls (audiència Prèvia + vista).

DESNONAMENTS

 • Si no hi ha vista no hi ha actuació.
 • Intervenció en fase llançament ja serà Verbal.
 • Si es demana nul·litat d’actuacions: merita el mòdul Verbal.

29b – MESURES COETÀNIES

Si la vista es fa juntament amb la vista principal, genera un sol mòdul que és el 29a- Procés matrimonial o parella de fet contenciós-
Actora: Admissió Mesures ja merita mòdul.
Demandada: acreditació de la Vista.

LABORAL

El que va per acomiadament i reclamació és un sol procediment, però dues designes: 1 per l’acomiadament i 1 per la reclamació quantitat.
Si hi ha un acord en la conciliació de l’acomiadament i ha presentat 2 paperetes i a la 1a, s’arriba a un acord: meriten 2 acords extrajudicials.

INCIDENT CIVIL PER DISCUTIR DESPESA EXTRAORDINÀRIA

És un verbal.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS (FAQ’S) RESPECTE L’ASSISTÈNCIA AL DETINGUT

 • . Horari de les guàrdies: de 00:00 a les 24:00 hores.
 • S´ha de tenir en compte que el Col.legi considera que és l´hora de la trucada efectuada pels Centres de Detenció o els Jutjats, alhora de valorar a qui correspon efectuar l´assistència, en cas de controversia entre lletrats, és a dir, no s´ha de tenir en compte ni la data dels fets ni la data en que es farà l´actuació per a la qual es demana l´assistència lletrada. NOMÉS ES TINDRÀ EN COMPTE EL DIA DE LA TRUCADA.
 • Recordeu que el termini per comparèixer al Centre de Detenció, un cop sigueu avisats per atendre a un detingut és de 3 hores com a màxim. Les excepcions serán les pròpies del sentit comú, com són detinguts menors, detinguts que han de ser hospitalitzats, etc…, sense perjudici de la possibilitat de convenir amb els diferents cossos policials una hora concreta d´assistència. En cas d´impossibilitat material d´efectuar l´assistència dins del termini legal esmentat i no hi hagi cap possibilitat de convenir una hora concreta amb els cossos policials i aquests decideixen trucar al lletrat substitut de guàrdia, un cop exhaurit el termini de les 3 hores, és convenient que aquest últim requereixi que s´inclogui a l´atestat una diligència de constància en la qual s´ indiqui que al lletrat titular primer li ha estat impossible assistir-hi, malgrat haver estat avisat degudament.
 • Cal tenir en compte el Protocol d’actuació en assistències al detingut en seu policial del “Consejo General de la Abogacía Española”
 • En el cas que el lletrat de guàrdia hagi d´assistir al detingut en dues ocasions, la primera per entrevistar-se amb ell i la segona per assistir a la seva declaració, i no es facin ambdues de forma simultània sinò separades en el temps, l´entrevista amb el detingut meritarà com a assistència “A”, justificant-ho amb la corresponent butlleta d´assistència, degudament segellada per l´instructor de l´atestat.

Confirmació que el detingut/investigat o denunciat pel qual es demana la intervenció d´advocat correspon a la guardia assignada:

Assistència ordinària: Detinguts/investigats de delictes comuns, de Violència Masclista o Domèstica o bé per trencaments de condemna (sigui quin sigui el delicte).

Assistència a la Dona Víctima de Violència Masclista. Denúncies per maltractaments a la dona davant el Centre de Detenció i el Jutjat que correspongui (VIDO en dies feiners i Guàrdia en caps de setmana o dies festius).

Assistència a Menors: Delictes comesos per Menors.

Assistència a l´Estranger: Expulsions i Internaments.

Confirmació, en cas de ser l´Advocat Titular 2n de la guàrdia ordinària, de que es tracta d´un atestat amb dos detinguts/investigats, d´un exhort penal i d´un procediment sobre delictes lleus, i de tres detinguts/investigats per delictes comuns, i investigats/denunciats de Violència Masclista, Domèstica o Trencament de condemna en el cas del Lletrat Titular 3er.

L´obligatorietat del Lletrat d´estar localitzable i de comparèixer als centres de detenció i/o Jutjats de Guàrdia ve donada només pels dies que consta designat per aquella guardia. En cas de ser avisat fora del seu dia de guardia, per atestats on el nombre de detinguts/investigats/denunciats sigui superior al nombre d´advocats adscrits a la guardia (atestats de 4 o més detinguts, en el cas de l´assistència ordinària, més d´un menor investigat/denunciat en un mateix atestat), l´Advocat té la llibertat de decidir si acepta o no la defensa del detingut/investigat. L´Advocat de guàrdia sols té l´obligació d´atendre als detinguts/investigats/denunciats pels quals es sol.licita la seva intervenció els dies assignats en el llistat del Torn d´Assistència, llevat que el titular de guardia no pugui ser localitzat dins el termini de les 3 hores, en quin cas haurà de fer l´assistència el titular 2on, sol.licitant aquest que en l´atestat policial s´inclogui la corresponent diligència de constància de l´esmentat  extrem.

Tenir activades les bústies de veu dels mòbils que heu designat per a les guàrdies.

Prioritat del Jutjat de Violència sobre la Dona respecte al Jutjat de Guàrdia o Centre de Detenció, regulada a la Llei de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, L.O. 1/2004, de 28 de desembre.

Torn d´Assistència a les Víctimes: Sols s´atendran a les dones víctimes de violència, agredides per un home que sigui o hagi estat parella o cónjuge de la víctima. En el cas que la víctima sigui un home, aquest podrá demanar que li sigui designat lletrat d´ofici, però no té la consideració de víctima a efectes d´aquest específic Torn d´Assistència.

Obligatorietat de comunicar els canvis de guàrdia, degudament justificats, amb una antelació mínima de 15 dies. Com a causes de justificació es poden invocar malaltia, baixa mèdica o impossibilitat material que haurà de ser justificada convenientment al Col.legi.

Segons doctrina establerta a la Interlocutòria nº 258, dictada en data 13-04-2015 per la Secció 2ª de l´Audiència Provincial de Barcelona, seguida per la majoria de tribunals, respecte de les víctimes, no és obligatori assumir l´assistència, com acusació particular per la denúncia de trencament de condemna o de mesura cautelar, en considerar que es tracta d´un delicte contra l´Administració de Justícia. Entenem que si el trencament ve acompanyat d´un episodi o acte de violència, sí és obligatori assumir l´assistència.

Els exhorts penals han de ser atesos per l´Advocat Titular 2on de la guàrdia ordinària, i en el cas de dos investigats/denunciats assistirà, pel segon, l´Advocat Titular 3er.

TORN D´ASSISTÈNCIA ORDINÀRIA

TITULAR 3er ha d’atendre:

 • DETINGUTS/INVESTIGATS/DENUNCIATS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA (Homes que han agredit a la seva dona/parella).
 • DETINGUTS/INVESTIGATS DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA (Denúncies entre pares, fills, sogres, joves, etc…).
 • DETINGUTS/INVESTIGATS PER DELICTES DE TRENCAMENTS DE CONDEMNA O DE MESURES CAUTELAR DE PROTECCIÓ (sense distinció del delicte).
 • ASSIGNACIONS D´ACTUACIONS (Detinguts/investigats entregades pel Col.legi).
 • ATESTATS DE TRES DETINGUTS/INVESTIGATS.

TITULAR 2on.-

 • ATESTATS DE DOS DETINGUTS/INVESTIGATS.
 • EXHORTS PENALS.
 • ATESTATS PER DELICTES LLEUS.

TITULAR 1er.-

 • LA RESTA DE DELICTES D´UN DETINGUT/INVESTIGAT.

COMPTE: No s´haurà d´atendre casos de trencaments de condemna o de mesures cautelars de protección, ja que correspon al Titular 3er, sense distinció de delicte, amb l´excepció abans esmentada.

TORN D´ASSISTÈNCIA A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA.

Us recordem que les víctimes hauran de ser ateses davant el Centre de Detenció per l´Advocat adscrit al Torn de Víctimes i sols s´atendrà a les dones víctimes de violència masclista, mai domèstica (filla-pare, jove-sogre, etc…).

TORN D’ASSISTÈNCIA ALS MENORS

La norma general és un detingut per Advocat, però heu de tenir en compte que en els atestats de més d´un implicat, el Lletrat de guàrdia podrá atendrel´s a tots, excepcionalment, en atenció a l´especial situació que concorre, al ser-hi presents els progenitors respectius, i tot això en el ben entès que un cop l´atestat arribi a Fiscalia s´oficiarà al Col.legi d´Advocats de Mataró per a noves designes.

 

CONSULTES

Consulta vinculant de l’AEAT sobre les devolucions que fan els lletrats i les lletrades de les actuacions del TOAD en relació a la retenció fiscal dels pagaments fets, en el sentit que la devolució que han de fer els lletrats/lletrades, és el brut abans de fer la retenció i en tot cas després, el col.legi o el/la lletrat/da, han de demanar a l’AEAT la devolució per ingrés indegut de la retenció.  14 juny 2019