Banc Sabadell treballa en PRO de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Mataró. per això ha creat el Compte Expansió PRO, que  li abona directament i anualment el 10% de la quota col.legiial, fins a un màxim de 100 €. Un avantatge que s’afegeix a la devolució del 3% dels principals rebuts domèstics, fins a un màxim de 20 € mensuals, i, evidentment, sense comissions d’administració i manteniment. Si vol ampliar la informació, es pot adreçar a qualsevol oficina de SabadellAtlántico, truqui al 902383666 o bé entri a la pàgina web www.sabadellprofessional.com. També podeu descarregar el document.

CANVIS DE SITUACIÓ

1. Per passar de no exercent a EXERCENT  caldrà aportar:

  • Escrit sol.licitant el canvi de condició
  • Alta de l’IAE (si és per compte pròpia)
  • Alta del RETA o d’alguna de les Mútues Professionals (si és per compte pròpia)
  • Alta de la Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional
  • Còpia del Contracte de Treball (si és per compte aliena)
  • Certificat del Consejo General de la Abogacia Española de canvi de situació col.legial, él cost del qual és de 74,98 € (IVA inclòs). En aques moment en que el col.legiat  passa a ser exercent  se li facilitarà un nou carnet col.legial que incorporarà tant el xip criptogràfic com el certificat digital ACA que l’acredita com a lletrat (aquest requisit serà només exigible a aquells que s’hagin incorporat com a no exercents a a partir de l’1 de setembre de 2011)
  • La quota passa a ser mensual (41,80 €/mes durant els dos primers anys i de 56,80 a partir del 3r any).

2. Per passar d’exercent a NO EXERCENT caldrà aportar:

  • Escrit sol.licitant el canvi de condició
  • En cas de que estigui donat d’alta dela Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional  i vulgui donar-se de baixa:   escrit manifestant-ho expressament.

3. Per causar BAIXA A TOTS ELS EFECTES caldrà:

  • Presentar escrit  indicant que la baixa ho és a tots els efectes (per correu ordinari, via email, via fax).